Rocznik Mazowiecki, t. 3 (1970)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Podstawowe kierunki perspektywicznego rozwoju województwa warszawskiego / Józef Pińkowski.
Józef Pińkowski
9-31   Pobierz
Opis
artykułu
Formowanie się regionu Ostrołęki / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
33-62   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany demograficzne w woj. warszawskim w okresie 25-lecia powojennego 1944-1968 / Franciszek Stokowski.
Franciszek Stokowski
63-96   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii organizacji PPR i GL na Mazowszu i Podlasiu w latach 1942-1943 : część II : Okręgi: Warszawa-Lewa Podmiejska i Warszawa-Prawa Podmiejska / Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski.
Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski
97-142   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd wsi mazowieckiej XVIII w. / Andrzej Woźniak.
Andrzej Woźniak
143-165   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka mazowiecka Kazimierza Wielkiego / Aleksander Swieżawski.
Aleksander Swieżawski
167-182   Pobierz
Opis
artykułu
O procesach kształtowania się załogi zakładu przemysłowego na przykładzie Pułtuska / Maria Ciechocińska.
Maria Ciechocińska
183-219   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność okupanta hitlerowskiego w powiecie Sokołów Podlaski w latach 1939-1944 / Kazimierz Witt.
Kazimierz Witt
221-266   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Węgrowa w XV-XVII wieku / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
267-282   Pobierz
Opis
artykułu
Ratusz w Siedlcach / Tomasz Korzeniewski.
Tomasz Korzeniewski
283-302   Pobierz
Opis
artykułu
Badania etnograficzne na Mazowszu w latach 1945-1967 / Wanda Paprocka.
Wanda Paprocka
303-333   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Tymieniecki, twórca nowoczesnej historiografii Mazowsza (1887-1968) / Stanisław Russocki.
Stanisław Russocki
335-340   Pobierz
Opis
artykułu
Marcin Kacprzak (1888-1968) / Zbigniew J. Brzeziński.
Zbigniew J. Brzeziński
341-350   Pobierz
Opis
artykułu
Tadeusz Gierzyński (1905-1968) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
351-358   Pobierz
Opis
artykułu
Konspiracyjne rady narodowe na Mazowszu w okresie od stycznia 1944 do stycznia 1945 r. / Janina Czarnecka, Benon Dymek.
Benon Dymek, Janina Czarnecka
359-421   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza", pod red. Wojciecha Szymańskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański
423-427   Pobierz
Opis
artykułu
"Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski pow. Ostrów Mazowiecka", Andrzej Kampisty, "Wiadomości Archeologiczne", t. XXXII, z. 3-4, 1966-1967; "Analiza Antropologiczna czaszek z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Brulinie-Koskach, pow. Ostrów Maz.", Andrzej Wierciński, "Wiadomości Archeologiczne", t. XXXII, z. 3-4, 1966-1967 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Andrzej Kempisty, Jerzy Antoniewicz, Andrzej Wierciński
428-430   Pobierz
Opis
artykułu
"Przyczynek do badań nad problematyką grodzisk stożkowatych (Orszymowo i Wilkanowo w pow. płockim)", W. Szymański, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. XVI, 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański
430-433   Pobierz
Opis
artykułu
"Zamek płocki i problem jego rekonstrukcji", Płock 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz
433-435   Pobierz
Opis
artykułu
"Pułtusk, Nasielsk, miasta i ludzie", Warszawa 1968 : [recenzja] / L. H.
Ludwik Hass
435-437   Pobierz
Opis
artykułu
"Przewodnik historyczno-turystyczny m. Żyrardowa", Krystyna Pawłowska, Krzysztof Zwoliński, Zbigniew Wilk, Żyrardów 1967 : [recenzja] / j. ant.
Krzysztof Zwoliński, Jerzy Antoniewicz, Krystyna Pawłowska, Zbigniew Wilk
437-438   Pobierz
Opis
artykułu
"Żelazowa Wola", Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1965 : [recenzja] / A. Zwoliński.
Jarosław Iwaszkiewicz, Adam Zwoliński
439-440   Pobierz
Opis
artykułu
"Nad Bugiem, Ugoszczą, Wilczą. Z przeszłości regionu sadowieńskiego", Tomasz Szczechura, Warszawa 1967 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra, Tomasz Szczechura
440-441   Pobierz
Opis
artykułu
"Zaopatrzenie w wodę miast mazowieckich w drugiej połowie XVIII wieku", Elżbieta Balcerzak, "Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu", t. VII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Elżbieta Balcerzak, Stanisław Pazyra
441-444   Pobierz
Opis
artykułu
"Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806", Danuta Rzepniewska, Warszawa 1968 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Danuta Rzepniewska, Stanisław Pazyra
444-446   Pobierz
Opis
artykułu
"Przechadzka w przeszłość", Szymon Pietrzak, Warszawa 1967 : [recenzja] / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński, Szymon Pietrzak
446-450   Pobierz
Opis
artykułu
"Z mazowieckich pól", Jan Ptasiński, Warszawa 1968 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski, Jan Ptasiński
450-453   Pobierz
Opis
artykułu
"Mławskie Mazowsze w walce (1939-1945)", Ryszard Juszkiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] / Zygmunt Kosztyła.
Ryszard Juszkiewicz, Zygmunt Kosztyła
453-456   Pobierz
Opis
artykułu
"Pod kryptonimem >> Wkra <<", Tadeusz Fijałkowski, Warszawa 1968 : [recenzja] / Mikołaj J. Szczepkowski.
Mikołaj J. Szczepkowski, Tadeusz Fijałkowski
456-459   Pobierz
Opis
artykułu
"Płonące brzegi", Piotr Tieremow, Warszawa 1967 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski, Piotr Tieremow
459-463   Pobierz
Opis
artykułu
"Monografia Chodakowskich Zakładów Włókien Sztucznych", [b.m.w.] 1966 : [recenzja] / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
463-465   Pobierz
Opis
artykułu
"Małachowianka, 150 lat matur 1817-1967", Płock 1968 : [recenzja] / Henryk Kraszewski.
Henryk Kraszewski
465-466   Pobierz
Opis
artykułu
"Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce", Mariusz Karpowicz, Warszawa 1967 : [recenzja] / Jarosława Szczepańska.
Mariusz Karpowicz, Jarosława Szczepańska
466-468   Pobierz
Opis
artykułu
"Plenery mazowieckie 1968. Ostrołęka-Węgrów-Siedlce", Marian Mizeraczyk, Siedlce 1969 : [recenzja] / j. ant.
Jerzy Antoniewicz, Marian Mizeraczyk
468-469   Pobierz
Opis
artykułu
"Mileniowe badania onomasty. 2. Jeszcze raz o Mazowszu", Stanisław Rospond, "Język Polski", t. XLVII, 1967 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Stanisław Rospond
469-470   Pobierz
Opis
artykułu
"Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza", Hubert Górnowicz, Gdańsk 1968 : [recenzja] / Zygmunt Brocki.
Zygmunt Brocki, Hubert Górnowicz
470-471   Pobierz
Opis
artykułu
"O rodzimości nazwy Mazowsze", Mikołaj Rudnicki, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja] / Z. B.
Zygmunt Brocki, Mikołaj Rudnicki
470   Pobierz
Opis
artykułu
"Północnopolskie przymiotniki typu kutnowski, lipnowski, powązkowski", Witold Taszycki, "Język Polski", t. XLVIII, 1968; "Nazwa miejscowa Powązki - nazwisko Powęski (Pawęski)", Witold Taszycki, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Witold Taszycki
472-473   Pobierz
Opis
artykułu
"O nazwach Płock i Pełtew", Eugeniusz Mośko, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja] / Z. Brocki.
Eugeniusz Mośko, Zygmunt Brocki
473   Pobierz
Opis
artykułu
"Nazwa miejscowa Żerań", Witold Taszycki, "Poradnik Językowy", 1968 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Witold Taszycki
473-474   Pobierz
Opis
artykułu
"Nazwy terenowe we wxi Adamowo w powiecie mławskim", Walenty Dobrzyński, "Studia Językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi", Wrocław 1966 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Walenty Dobrzyński
474-475   Pobierz
Opis
artykułu
"Człon nowo- w polskich nazwach ulic i miejscowości", Kwiryna Handke, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", t. VI, 1967 : [recenzja] / Z. Brocki.
Kwiryna Handke, Zygmunt Brocki
475-476   Pobierz
Opis
artykułu
"Województwo warszawskie - zarys geograficzno-ekonomiczny", Teofil Lijewski, Warszawa 1968 : [recenzja] / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski, Teofil Lijewski
476-479   Pobierz
Opis
artykułu
"Migracje do Warszawy. Rola napływu ludności w procesach rozwoju ośrodka wielkomiejskiego; aktualny stan i czynniki selekcji migrantów", Włodzimierz Mirowski, Wrocław 1968 : [recenzja] / Helena Balicka-Kozłowska.
Helena Balicka-Kozłowska, Włodzimierz Mirowski
479-483   Pobierz
Opis
artykułu
"Zarys gospodarczy powiatu łomżyńskiego", A. Barwijuk, H. Majecki, Lublin 1967 : [recenzja] / Jan Lehr-Spławiński.
Jan Lehr-Spławiński, Andrzej Barwijuk, Henryk Majecki
483-488   Pobierz
Opis
artykułu
"Rolnictwo ziemi mazowieckiej i łódzkiej", Franciszek Tomczak, Warszawa 1967; "Produkcja i dochodowość gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną (na przykładzie regionu płocko-ciechanowskiego", Wojciech Chmielecki, Warszawa 1967 : [recenzja] / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski, Franciszek Tomczak, Wojciech Chmielecki
488-490   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku", L. Chrapkowski, Płock 1967 : [recenzja] / j. ant.
Jerzy Antoniewicz, L. Chrapkowski
490   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za 1968 r. : wybór druków zwartych / Irena Kakowska, Adam Zwoliński.
Adam Zwoliński, Irena Kakowska
491-499   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych od 26 października 1967 do 31 grudnia 1968 r. / J. Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz
501-514   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Mazowieckiego Towarzystwa Kultury w 1968 r. / J. Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz
515-519   Pobierz
Opis
artykułu
Muzea w woj. warszawskim w latach 1945-1968 / Marian Sołtysiak.
Marian Sołtysiak
519-527   Pobierz
Opis
artykułu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna woj. warszawskiego w Warszawie w latach 1947-1967 / Adam Zwoliński.
Adam Zwoliński
527-536   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw osobowych / oprac. B. Antoniewiczowa.
Barbara Antoniewiczowa
537-564   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw miejscowych.
565-579   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.