wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Operacja kryptonim „P” : Likwidacja XVI Okręgu „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego = The Operation the cryptonym „P”. Liquidation of the 16th District „Eagle” of the National Military Unificatio / Adam Białczak.
Adam Białczak
13-28   Pobierz
Opis
artykułu
Evaluation of the technical efficiency of dairy farms using the DEA method = Ocena efektywności technicznej gospodarstw mlecznych z wykorzystaniem metody dea / Piotr Bórawski, James W. Dunn.
Piotr Bórawski, James W. Dunn
29-39   Pobierz
Opis
artykułu
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers / Renata Burchart, Marian Oliński.
Renata Burchart, Marian Oliński
41-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawa budowy kaplicy i erygowania parafii Żebry-Perosy w latach 1956–1978 = The issue of building a chapel and creating a Żebry-Perosy congregation in the years 1956–1978 / Mariusz Celmer.
Mariusz Celmer
57-62   Pobierz
Opis
artykułu
„Przegląd Ostrołęcki” jako lokalny instrument polityczny sanacji = “Ostrołęka Review” as a local political instrument of “sanacja” / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
63-80   Pobierz
Opis
artykułu
Polaków pielgrzymowanie do Gietrzwałdu w przededniu I wojny światowej = Polish pilgrims to Gietrzwałd on the eve of first World War / Janusz Hochleitner.
Janusz Hochleitner
81-89   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – wyniki badań = Human resource management in the local government unit as an example of the county office in Nowy Dwór Mazowiecki – results / Bogusław Kaczmarek, Ireneusz Żuchowski, Henryk Mendrecki.
Ireneusz Żuchowski, Bogusław Kaczmarek, Henryk Mendrecki
91-105   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze północno-wschodnie od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego = North-East Mazovia from Congress of Vienna till November Revolt / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
107-113   Pobierz
Opis
artykułu
Rola spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie wybranych oddziałów Kasy Stefczyka w woj. warmińsko-mazurskim = The role of cooperative savings and credit unions: a case study of selected Stefczyk CUS (Kasy Stefczyka) in the province of Warmia and Mazury / Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska.
Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska
115-125   Pobierz
Opis
artykułu
Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku = General Jan Nepomucen Umiński’s corps’ battles of Ostrołęka in March 1831 / Tomasz Strzeżek.
Tomasz Strzeżek
127-141   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju firm w regionie podlaskim = The investment in human resources as a factor of the company’s development in podlaskie voivodeship area / Alina Szepelska.
Alina Szepelska
143-154   Pobierz
Opis
artykułu
Początki odkrywania Płocka, czyli rzecz o Towarzystwie Naukowym jako przykładzie pionierskiej myśli kształcącej – w połowie pierwszego dwudziestolecia XIX wieku = The beginnings of discovering Płock: Science Society as an example of the pioneering concepts in education during the first years of the 19th century / Marek Truszczyński.
Marek Truszczyński
155-168   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania współczesnej polityki – uwarunkowania jej rozwoju = The challenges of contemporary policy – determinants of its development / Agnieszka Brelik.
Agnieszka Brelik
171-176   Pobierz
Opis
artykułu
Polszczyzna C. K. Norwida = The language of C.K. Norwid / Dorota Czyż.
Dorota Czyż
177-185   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo pedagogiczne Janusza Korczaka = Pedagogical heritage of Janusz Korczak / Izabela Edyta Dąbrowska.
Izabela Edyta Dąbrowska
187-194   Pobierz
Opis
artykułu
Sztuka umierania w romantyzmie = The art of dying in the Romantic period / Monika Kulesza-Gierat.
Monika Kulesza-Gierat
195-207   Pobierz
Opis
artykułu
Zastosowanie mapy wiedzy w kontekście regionalnego systemu transferu technologii = Application of knowledge map in the context of regional technology transfer system / Joanna Machnik-Słomka.
Joanna Machnik-Słomka
209-218   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki warunkujące motywowanie pracowników urzędu skarbowego = Factors determining motivation of inland revenue employees / Jarosław Mioduszewski.
Jarosław Mioduszewski
219-233   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej = Polish origins of law on freedom on religion / Jacek Janusz Mrozek.
Jacek Janusz Mrozek
235-248   Pobierz
Opis
artykułu
Między romantyzmem a modernizmem – Norwid jako poeta II połowy XIX wieku : w perspektywie nauczania szkolnego = Between romanticism and modernism – Norwid as poet of the II half of XIX century : in the perspective of didactical process / Wiesław Rzońca.
Wiesław Rzońca
249-259   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego = Factors effecting the quality of pork meat / Jolanta Sienkiewicz, Diana Lewandowska.
Jolanta Sienkiewicz, Diana Lewandowska
261-272   Pobierz
Opis
artykułu
Norwid – artysta interdyscyplinarny = Norwid – interdisciplinary artist / Agata Soczyńska.
Agata Soczyńska
273-281   Pobierz
Opis
artykułu
Klastry logistyczne jako mechanizmy rozwoju regionu i konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw = Logistics clusters as mechanisms of the development of the region and competitiveness of Silesian enterprises / Ewa Stawiarska.
Ewa Stawiarska
283-295   Pobierz
Opis
artykułu
Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji = The scientific sense of culture as a socio-economic phenomenon – review of conceptions / Adam Mateusz Suchecki.
Adam Mateusz Suchecki
297-309   Pobierz
Opis
artykułu
Norwid wobec towianizmu = Norwid and Towianism / Agnieszka Zielińska.
Agnieszka Zielińska
311-315   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja swobody cyrkulacji kapitałów i płatności w prawodawstwie unijnym = The idea of free movement of capital and payments in EU legislation / Leszek Michalczyk.
Leszek Michalczyk
319-329   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasach II smuty = Strategy of Russian Federation foreign policy in the time of second smuta / Andrzej Skrzypek.
Andrzej Skrzypek
331-342   Pobierz
Opis
artykułu
90-lecie dr. Henryka Maćkowiaka = The 90th anniversary of Henryk Maćkowiak, Ph.D. / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
345-348   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Lelisa i okolic", Jerzy Kijowski, Lelis 2011 : [recenzja] / Adam Białczak.
Adam Białczak, Jerzy Kijowski
349-351   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium – z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego = Almanac – from the life of Ostrołęka Scientific Association.
353-354   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.