wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0860-5637
opis: Tom 1 pochodzi z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
Od wydawcy / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
13   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzeń kulturowa i jej lokalno-regionalne uwarunkowania / Jerzy Damrosz.
Jerzy Damrosz
17-45   Pobierz
Opis
artykułu
Związki Adama Chętnika z Towarzystwem Naukowym Płockim / Damian Kasprzyk.
Damian Kasprzyk
46-62   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka władz komunistycznych wobec nauczania religii na terenie diecezji płockiej w latach 1950-1956 / Mariusz Celmer.
Mariusz Celmer
65-87   Pobierz
Opis
artykułu
Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem / Jan Daniluk.
Jan Daniluk
88-115   Pobierz
Opis
artykułu
Płock – stolicą regionalizmu mazowieckiego / Benon Dymek.
Benon Dymek
116-134   Pobierz
Opis
artykułu
Udział Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Płocku w wyborach do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. / Jarosław Kozanecki.
Jarosław Kozanecki
135-201   Pobierz
Opis
artykułu
Kulturotwórcza rola ziemiaństwa i dworu polskiego w środowisku wiejskim (1815-1939) / Mariusz Mysiakowski.
Mariusz Mysiakowski
202-221   Pobierz
Opis
artykułu
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Mazowszu w latach 1928-1939 / Paweł Piotrowski.
Paweł Piotrowski
222-252   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Opatoszu – klasyk literatury jidysz : próba przywrócenia pamięci / Izabela van den Akker-Urbańska.
Izabela van den Akker-Urbańska
255-277   Pobierz
Opis
artykułu
Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie – ludowi poeci Gór Świętokrzyskich / Paweł Becker.
Paweł Becker
278-305   Pobierz
Opis
artykułu
Od Arkadii do Golgoty – refleksje na temat Kresów w literaturze polskiej / Agnieszka Wasilewska.
Agnieszka Wasilewska
306-320   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany cywilizacyjne a współczesne zagrożenia wychowawcze okresu dojrzewania / Andrzej Jaczewski, Piotr Toczyski.
Andrzej Jaczewski, Piotr Toczyski
323-331   Pobierz
Opis
artykułu
The social and educational capital of senior citizens’ development in Poland and in Europe / Małgorzata Kamińska, Dagmar Marková.
Małgorzata Kamińska, Dagmar Marková
332-347   Pobierz
Opis
artykułu
Kształcenie kadr przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku dla potrzeb sportu : raport z badań / Zbigniew Kruszewski, Andrzej Kansy.
Andrzej Kansy, Zbigniew Kruszewski
348-372   Pobierz
Opis
artykułu
Darowizna udziałów sp. z o.o. w celu ich umorzenia – wybrane skutki podatkowe / Rafał Bernat.
Rafał Bernat
375-391   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej / Waldemar Podel.
Waldemar Podel
392-407   Pobierz
Opis
artykułu
Murale i graffiti w przestrzeni publicznej Płocka / Jan Ryszard Kalinowski.
Jan Ryszard Kalinowski
411-429   Pobierz
Opis
artykułu
"Walki o miasta Mazowsza Północnego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku", Paweł Piotrowski, Poznań 2014 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Paweł Piotrowski
433-440   Pobierz
Opis
artykułu
Nowi członkowie honorowi Towarzystwa Naukowego Płockiego / Andrzej Kansy.
Andrzej Kansy
443-446   Pobierz
Opis
artykułu
Recenzenci.
447   Pobierz
Opis
artykułu
Autorzy.
449-452   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów.
453-454   Pobierz
Opis
artykułu
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ("Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011).
455-456   Pobierz
Opis
artykułu
Recenzja artykułu zgłoszonego do publikacji w „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”.
456-458   Pobierz
Opis
artykułu
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”.
459-460   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.